Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Posted on Posted in Uncategorized

Konečně jste se dočkali! Vítejte opět u pravidelného článku, tentokrát v pondělí. Bohužel jsem neměl všechny podklady s sebou. V dnešním článku se budeme zabývat pouze jediným, nejpoužívanějším a nejsložitějším částečným vynětím z rozsahu platnosti Dohody ADR.

Už jste si již určitě zvykli, že v článcích, které se vztahují k vynětím, jsme stanovili, že nebudeme citovat Dohodu ADR, neboť by to dále prodlužovalo článek a komplikovalo jeho pochopení. Proto, pokud budete mít nějaké dotazy, tak se neváhejte obrátit k nám.

Zde je také velmi důležité říct jednu věc, kterou nelze více zdůraznit. Způsob, jakým funguje toto vynětí, je odlišný od ostatních. V případě podlimitní přepravy se totiž jedná o ČÁSTEČNÉ vynětí z podmínek, které jsou přesně vyjmenovány v Dohodě! Takže to neznamená, že nemusíte dodržovat vůbec nic. Na rovinu, pokud k tomu budete přistupovat tímto způsobem, může se stát, že dopadnete také takto (pozor, otevře se dokument pdf)

Nebudu Vás tady strašit výsledky, částkami ani ničím podobným. Ale rozhodně Vám můžu sdělit, že vyřešit problém jedním školením, značkami, řádným obalem a přepravními doklady vyjde rozhodně levněji. Hlavně v případě, že problém budete řešit předtím, než Vás někdo bude kontrolovat.

Pojďme se přesunout dále, co tedy neplatí v případě přepravy v podlimitním množství?

V případě přepravy v podlimitním množství se nám ve výsledku nemění nic moc v ohledu k požadavkům všech nebezpečných věcí směrem k jejich odesílání nebo balení. Nejvíce se v tomto ohledu mění pro dopravce, který díky této výjimce nemusí plnit většinu ustanovení směrem k povinné výbavě (nutno s sebou mít pouze hasící přístroj a specifickou povinnou výbavu – v případě nutnosti například svítilnu do výbušného prostředí), školení pro řidiče (postačuje pouze školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, není nutno absolvovat plné školení řidičů) nebo označování dopravní jednotky (není nutno dopravní jednotku značit oranžovými tabulkami nebo bezpečnostními tabulkami, ale nutno označovat podle specifických ustanovení, například podle CV36, když se tak rádi bavíme o plynech). A není nutno dodržet požadavky průjezdu tunelem (můžete jet skoro kudy chcete – Pozor na značku B19, která neplatí jen pro cisterny, ale pro všechny věci, které ohrožují životní prostředí nebo by mohly způsobit znečištění vodních zdrojů). Nakonec, přepravní doklady jsou povinné! A hlavně řádně sepsaný povinný zápis!

Zajímavé jsou 2 požadavky, které vyvstávají ze zákona o silniční dopravě, který nám přikazuje, abychom v případě mimořádné události provedli opatření, která jsou uvedená v písemných pokynech. Což je jako požadavek v tomto případě vlastně celkem zábavné, protože pokud je s sebou nebudu mít, tak je nemůžu plnit. Povinnost je mít v dopravní jednotce je ale samo o sobě malý legální stretch, takže postupujte podle vlastního uvážení…

Druhý požadavek, je spíše absence tohoto požadavku. Ta vzniká směrem k nutnosti ustanovovat poradce ADR. V případě, že jakkoliv manipulujete (/převážíte/odesíláte/přijímáte atd.) pouze s podlimitním, vyňatým nebo omezeným množstvím, tak není třeba ustanovovat poradce. Což je zase dost zajímavé, protože splnit ostatní ustanovení musíte. Ale pak je otázka, jak je zjistit do důsledku a zajistit jejich splnění? Zde zmíním, že není nutno příliš nadávat, na Slovensku musí ustanovit poradce každý, kdo přepravuje v režimu Dohody ADR.

A kdy jsme tedy v podlimitním množství?

Když jsem na začátku článku psal, že dnes nebudeme citovat z Dohody ADR, tak jsem se trochu mýlil. Nezmíněním této tabulky bychom si zbytečně komplikovali život. A ve výsledku je v ní vše potřebné vysvětleno. Takže pokud máte v dopravní jednotce hodnoty, které jsou napsané vpravo, tak jste v podlimitním množství 😊 Pozor! Množství v jednotlivých kategoriích se mezi sebou sčítá!! takže v případě přepravy 300 kg nebezpečných věcí v přepravní kategorii 3 a 300 Kg přepravní kategorie 2 jsem již v plné přepravě podle Dohody ADR (tzv. nadlimitu).

Málem bych zapomněl, pro látky se ještě liší jednotky pro výpočet. Ten je nejzajímavější pro plyny: Stlačené plyny a adsorbované plyny počítáme vnitřní hydraulický objem nádoby. Zkapalněné, hluboce zchlazené a rozpuštěné ale čistá hmotnost v kilogramech. Takže podle tohoto přepočtu je 10kg láhev acetylenu bezpečnější než 50l stlačeného vzduchu, ale přitom se jedná o láhve stejné velikosti.  ¯\_(ツ)_/¯

As simple as that.

Pro dnešek už paradoxů a šíleností asi stačilo. Děkujeme za přečtení a doufáme, že si přečtete ještě nějaký náš článek… Nebo napíšete s dotazem… Nebo se zájmem o pomoc či radu. 🙂

A příště? Vysvětlíme si jak to je s přepravou tlakových lahví a ADR.

2 thoughts on “Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

 1. Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to se značkou B19 a přepravou prázdných, ale nevyčištěných obalů (tedy přeprava kusů) od látek znečisťující ŽP. Je možné projet za tuto značku nebo platí, že i nevyčištěné obaly mohou potenciálně znečistit vodní prostředí a za tuto značku se jet nesmí?

  Děkuji.

  S pozdravem

  Radek Barta

  1. Pane Bárto, dobrý den,

   Nejdříve bych Vám rád poděkoval za dotaz. Je to výborná otázka. Ve vámi definovaném případě je nutno zvažovat několik věcí:

   Zaprvé, existuje závěr z jednání Expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19 “Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“, kterou vydalo MDČR, které řeší podobnou problematiku, ale v případě prázdných nevyčištěných cisteren. Toto stanovisko, které je závazné ve výsledku sděluje, že prázdné cisternové vozidlo nepřeváží náklad, a tudíž může volně vjet do zákazové značky B19. To znamená, že z hlediska cisteren je toto stanovisko křišťálově jasné. Naneštěstí se problematikou prázdných nevyčištěných obalů nezabývá.
   Dostupné zde: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-a-mezinarodni-osobni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-a-zkazitelnych-potravin/Aktuality-a-odborna-stanoviska

   Zadruhé, touto problematikou se zabývá přímo Dohoda ADR, která v případě některých prázdných nevyčištěných obalů (konkrétně tříd 2,3,4.1,5.1,6.1,8 a 9) sama říká, že nepodléhají ustanovením ADR, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí – to v případě, že byla vyloučena nebezpečí daných tříd. A tudíž, by bylo možné vyvodit, že v případě splnění podmínek pro toto vynětí Dohoda ADR, nepovažuje prázdné nebezpečné obaly ve výše uvedených třídách za nebezpečné, a tudíž lze jen obtížně dovozovat aplikaci kritérií o nebezpečnosti pro vodní prostředí.

   Zatřetí, musíme vzít v potaz samotnou definici zákazové značky ve vyhlášce č. 275/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, která nám přímo definuje zákazovou značku následovně: “Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.” Tuto definici uvádím především z důvodu, že zákazová značka neřeší jestli daná látka spadá do platnosti Dohody ADR či nikoliv, ale samotný fakt, že náklad může způsobit ohrožení životního prostředí.

   Za čtvrté, nahlédneme-li do metodiky pro kontrolu dodržování Dohody ADR kontrolními orgány vydanou Centrem dopravního výzkumu v Brně, která se přímo touto problematikou zabývá dozvíme se následující:
   Rozhodujícím kritériem je, zda je přepravovaná látky ohrožující životní prostředí. Tato skutečnost je podle ADR deklarovaná dvěma způsoby:
   a) kusy jsou označeny značkou pro látky ohrožující životní prostředí podle 5.2.1.8 ADR,

   b) v přepravním dokladu je:
   „UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.“,
   nebo,
   „UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ,
   J.N.“.
   Nebo doplňkový zápis:
   „OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“, nebo,
   „LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE/OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
   PROSTŘEDÍ“, nebo,
   „MARINE POLLUTANT“ v přeprav. řetězci zahrn. námořní přepravu.

   Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek, dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci mají zákaz průjezdu takto označenými úseky s přihlédnutím k případné dodatkové tabulce, na které může být upřesněno množství a popřípadě i povaha nákladu.

   Poznámka: I v případě, že dopravní jednotka není nijak označená (například tzv. podlimitní přeprava), vztahuje se na přepravu látek ohrožujících životní prostředí omezení zákazovou značkou B19.

   Na základě výše uvedených bodů bych si dovolil nedoporučovat průjezd zákazovou značkou B 19 v případě, že naplňujete jedno z rozhodujících kritérií uvedených ve čtvrtém bodě, přestože se to jeví jako krajně nelogické (s ohledem na stanovisko stran prázdných nevyčištěných cisteren).

   Zároveň však dodávám, že tato otázka mi přijde velmi zajímavá a obrátím se s jejím výkladem i na příslušné orgány, neboť v tomto případě se, alespoň podle mého soudu, nabízí více možností.

   Děkuji za dotaz a doufám, že jsem Vám pomohl osvětlit problematiku.

   S pozdravem,

   Michal Varnavčin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *