Přeprava tlakových lahví a ADR

Posted on Posted in Uncategorized

V minulém článku jsem slíbil, namísto obvyklého pokračování ve směru k jednotlivým vynětím z Dohody ADR, zaměřit se na přepravu tlakových lahví v kusech jednotlivými zákazníky pomocí vlastních zdrojů. Tento požadavek vyvstal z nedávno zodpovídaného dotazu na toto téma a považuji za vhodné tuto problematiku rozvést. Článek rozdělíme do několika částí, neboť samotná přeprava se pohybuje na hraně Dohody a je dobré si tyto informace osvětlit.

Nejdříve však nějaké mýty:

Na přepravu tlakových lahví nebo čehokoliv jiného v podlimitu nic nepotřebuješ.“

Inu, k tomuto mýtu není moc co dodávat a rovnou Vás odkážu ke článku z minulého týdne zde.

Při přepravě tlakových lahví je potřeba vozidlo označit tabulkami upozorňujícími na přítomnost tlakových lahví s druhem plynu.

Dohoda ADR Vám takové značky nepřikazuje. O těchto značkách se zmiňuje technická norma 07 8304 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla, která však tyto značky přikazuje umístit na vstupní místo objektů, kde se tyto láhve vyskytují. Zdůrazňuji, že se jedná o skladové objekty, a tudíž toto nelze vztahovat na požadavky na dopravu ve vozidlech.

Další místo, kde se můžete setkat s požadavkem na toto značení, je značení svářečských pracovišť podle vyhlášky MV ČR č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, která přikazuje přesné označení každého místa a označení objektu, kde se svařování provádí, ve znění pozdějších předpisů. Jako takové je toto nařízení rovněž sporné směrem k označování vozidel, ale je možné z něj vyvozovat i tento požadavek. Toto jsem konzultoval i s pracovníky HZS Blansko, kteří sice potvrdili faktické vyžadování tohoto značení i na vozidlech směrem k označení pracoviště, ale pro přepravu jsou tyto značky irelevantní. Samozřejmě v ohledu ke svařování z vozidel je nutno splnit mj. požadavky na manipulaci s rozpuštěným acetylenem, množství lahví na pracovišti atd.

„Přeprava tlakových lahví nepodléhá Dohodě ADR.“

Toto je mýtus, se kterým se setkávám velmi často, a to dokonce přímo od některých prodejců, proto vlastně dnes čtete tyto řádky. Plné tlakové láhve podléhají klasifikaci ADR přinejmenším kvůli vysokému tlaku, pod kterým je plyn v láhvi stlačen pro účel přepravy, tudíž i inertní plyn je tímto způsobem nebezpečný. (a že to umí řádně létat) Jiné látky v nich obsažené, například acetylen nebo propan-butan, jsou dále nebezpečné, neboť jsou hořlavé, kyslík svou schopností podpory hoření a třeba čpavek žíravostí a toxicitou. Zajímavé by mohlo být nahlédnutí pod pokličku přepravy plynů v aerosolových nádobách, které podle Dohody ADR také podléhají klasifikaci…

Možnosti přepravy

Pokud tedy přijmeme fakt, že tlakové láhve na přepravu plynů jsou nebezpečnými věcmi, je nutno přijmout také fakt, že taková přeprava podléhá požadavkům Dohody ADR. Proto je nutné splnit její požadavky… Ledaže aplikujeme některý ze způsobů vynětí této přepravy z jejího působení. Ušetřím Vám práci, vyjmout přepravu tlakových lahví z požadavků Dohody ADR lze na základě vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy, pro přepravu plynů, prázdných obalů, omezená množství a vynětí pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou. Pojďme si tedy vysvětlit co znamenají a jak je využít:

Vynětí z platnosti Dohody ADR vztahující se k druhu přepravy

V tomto případě lze aplikovat vynětí na základě převozu tlakových lahví jako soukromá osoba pro osobní spotřebu (1.1.3.1a) nebo vynětí pro přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti (1.1.3.1c). K této problematice jsem se již vyjadřoval zde.

V prvním případě však vynětí nelze aplikovat v pracovněprávním vztahu.

Ve druhém případě je přímo v textu jasně specifikováno, že „přepravy prováděné podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci nespadají do rozsahu tohoto vynětí“. To při mém skromném výkladu znamená, že není možno aplikovat výjimku v případě vlastní dopravy z prodejního místa do provozovny, ale je možno výjimku aplikovat v případě jízdy (a zpětného návratu na místo odběru) z montáží, servisních operací apod., kde je plyn potřebný k provedení pracovní činnosti.

Vynětí z platnosti Dohody ADR pro přepravu plynů

Článek 1.1.3.2 uvádí, že je možno z přepravy plynů vyjmout hasicí přístroje a náhradní díly (jako pneumatiky). Také plyny obsažené ve zvláštním zařízení vozidel, které jsou nezbytné pro jeho provoz při přepravě jako chladící systémy, nádrže na ryby atd. A nakonec, což je nejdůležitější, inertní a oxidující plyny obsažené v nádobách, které nemají vnitřní tlak vyšší než 200 kPa (2 bary), tedy zcela prázdných tlakových lahví. Upozornit bych měl na fakt, že většina dodavatelů však v případě tlakových lahví nedoporučuje jejich úplné vyprázdnění a požadují zanechání vnitřního tlaku alespoň 3–5 barů.

Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených nebo vyňatých množstvích

Rovněž obtížně aplikovatelné, neboť maximální velikost takového balení je většinou 120ml nebo méně. Běžně jsou však plyny převáženy v nádobách s vyšším objemem.

Fun fact: Směrem k aerosolům je však toto ustanovení mírnější a většina přeprav maloobchodně prodávaných aerosolů tak spadá do této kategorie.

Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly

Zde asi není moc co vysvětlovat. Zatím jsem se nesetkal s prázdnou nevyčištěnou tlakovou nádobou, kterou by nebylo možné v tomto režimu přepravit. Je nutno však splnit požadavky na vyloučení nebezpečí a úniku.

Vynětí pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou

Nakonec se dostáváme k poslednímu vynětí, které je všeobecně nejlépe aplikovatelné, a které jsem popisoval v minulém článku zde.

V případě přepravy v tomto režimu přeprava podléhá některým ustanovením Dohody ADR a je nutno splnit mj. školení osob, podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, vybavení dopravní jednotky doklady, povinným hasicím přístrojem a v případě přepravy v uzavřeném vozidle také značkou, upozorňující na přítomnost plynu ve znění: „POZOR NEODVĚTRÁVANÝ PROSTOR OTEVÍRAT OPATRNĚ“. To vše samozřejmě při splnění dalších požadavků na zajištění nákladu nebo třeba značení kusů – což by měl mít vyřešeno dodavatel.

Samozřejmě, jak již napovídá i název, množství v dopravní jednotce nesmí překročit stanovený limit podle výpočtu na základě tabulky uvedené v samostatném článku. Abych Vás ušetřil počítání, množství odpovídá počtu 20 padesátilitrových lahví se stlačeným inertním nebo oxidujícím plynem (dusík, argon, CO2, kyslík) NEBO 10 třiatřicetikilovým lahvím s propan-butanem. Lze i kombinovat, ale doporučuji si před přepravou spočítat. Naše prodejní místa přikládají k přepravě také přepravní doklad ADR, kde je celkové množství podle Dohody ADR uvedeno. Hledejte údaje podle článku 1.1.3.6.

V tomto ohledu je dobré zmínit, že láhev s rozpuštěným acetylenem je počítána podle čisté váhy rozpuštěného plynu v nádobě. Stejně je to i v případě lahví na zkapalněné ropné plyny nebo nádoby se zkapalněným nebo hluboce zchlazeným zkapalněným plynem. Stlačený plyn je počítán podle hydraulického vnitřního objemu tlakové nádoby v litrech.

O všech požadavcích a řešeních Vás informuje na školení způsobilý poradce, který se problematikou zabývá. S trochou štěstí například já.

A pokud nelze aplikovat ani jedno z těchto vynětí?

Přeprava podléhá plně Dohodě ADR se všemi požadavky od školení řidičů přes označování dopravních jednotek a kusů až k povinnosti ustanovit bezpečnostního poradce ADR. Zde doporučím se rovnou obrátit na něj a nechat si poradit. Tím splníte požadavky zákona a ještě ušetříte.

Fun fact: V případě, že nebezpečné věci v nadlimitním množství pouze přijímáte – třeba v případě závozu cisternou – vztahují se na Vás rovněž požadavky zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, a rovněž jste nuceni osobu DGSA ustanovit. O tom jsme ale již také mluvili zde.

Dnes to bude ve vyčerpávajícím shrnutí vše. Velmi Vám děkuji za přečtení a popřeji mnoho úspěchů. Připomínky nebo dotazy směřujte k nám na web nebo e-mailu. Rádi Vám vše zodpovíme. Příště budeme pokračovat ve vynětí z platnosti pro omezená množství.

4 thoughts on “Přeprava tlakových lahví a ADR

 1. veselé čtení, o jinak málo veselých tématech o to chvályhodnější!, kdy bude pokračování? Praxe jistě nabízí mnoho dalších témat z oblasti ADR…

  1. Paní Šárko, praxe nabízí témat spousty, ale vyžaduje také mnoho času. Pan poradce zapracuje, aby připsal další pěkný článek k tématice. 🙂

  1. Gabrielo, dobrý den,

   nejprve bych Vám rád poděkoval za Váš dotaz. Tato dvě témata jsou poměrně hodně specifické druhy přepravy na které plánuji v budoucnu vypracovat oddělené články. Prozatím Vás poprosím o strpení s ohledem k všeobecnému seznámení s problematikou, neboť Váš dotaz je poměrně široký.

   Pokud máte konkrétnější dotaz například na přepravu nějaké nebezpečné věci nebo to, jak při ní postupovat, obraťte se prosím na náš e-mail: info@saqia.cz nebo telefonní číslo 737 259 335.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *