Změny v zákoně o silniční přepravě z pohledu přepravy nebezpečných věcí

Posted on Posted in Uncategorized

Od 1.7.2020 platí novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě. Tato novela obsahuje významné změny i ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí.

Přestože si myslím, že změny ve vztahu silničního zákona a nebezpečných věcí byly nutné, jsem přesvědčen o tom, že v tomto případě bylo opomenuto několik jiných klíčových vztahů zakotvených v Dohodě ADR. Namísto toho ale došlo ke ztrojení odpovědnosti za některé přestupky, které však v tento moment kontrolní orgán neúspěšně značí do kontrolního protokolu ADR. Odpovědnost tak často dopadá hlavně na dopravce, který si buď následné reparace u ostatních subjektů musí zjednat sám nebo je zaplatit ze svého. Tyto možnosti mu nabízí například pravidla Dohody CMR a její uzákonění ve stejném zákoně. Většinou to znamená, že porušení už v tento moment nedopadá jenom na jeden subjekt. Navíc je pravdou, že poslední dobou se začaly objevovat případy, kdy byly všechny pochybení zapsány správně všem zúčastněným subjektům. Takových případů začne pravděpodobně ještě přibývat ve chvíli, kdy si kontrolní orgány uvědomí, že lze stejným způsobem vedle řidiče trestat i odesílatele. Stačí jen nahlédnout do vlastních metodik.

Pojďme ale přímo k věci. Objevily se tyto změny:

 • Povinnost odesílatele archivovat doklady je zkrácena na 1 rok.
 • Povinnost dopravce archivovat doklady je zkrácena na 1 rok.
 • Povinnost příjemce archivovat doklady byla zcela vypuštěna.
 • Zaveden nový institut řidiče, který je podle Dohody ADR povinen:
  • provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí a řádně a úplně vyplněnými průvodními doklady
  • provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu
  • převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
  • používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou pro obecnou a osobní ochranu a další dodatečnou výbavou,
  • používat dopravní jednotku vybavenou hasicími přístroji,
  • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad vozidly a
  • dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely

Vidíte vzorec? Jo. Já taky. V tento moment řidič, odesílatel i dopravce jsou nuceni zajistit, že přepravuje zboží jednotka, která je vybavena průvodními doklady. Také jsou všichni tři zodpovědní za dodržení „způsobu přepravy“ – Tedy odesílatel musí zkontrolovat, dopravce musí vybavit a pro jistotu řidič musí ještě mít. Ale odpovědnosti dopravce za řidiče se zříct nemohl ani v minulosti z důvodu objektivní odpovědnosti, takže moc nevím, co tím básník chtěl říct. O nemožnosti vypravit takovou dopravní jednotku odesílatelem a objektivní odpovědnosti za tyto pochybení raději ani mluvit nebudu. To je totiž zachováno v podmínce pro odesílatele o předání nebezpečných věcí pod podmínkou ověření způsobu přepravy.

Zatím jsem ještě neměl tu čest postupovat podle kontrolního protokolu ADR, který je veden podle nového zákona o silniční dopravě, ale musím se Vám přiznat, že nás čeká velmi zajímavý oříšek. Sám jsem zvědavý, jak bude takové správní řízení probíhat ve vztahu k  sankcím a doufám, že to nepovede k tomu, z čeho mám obavy: plošné zvýšení postihů za malá porušení Dohody ADR, neboť budou zachovány stejné postihy, ale rozdány dalším subjektům. Až čas ukáže, jestli mé obavy byly opodstatněné. Rozhodně však bylo možné sladit požadavky Dohody ADR a silničního zákona podstatně lépe vyjasněním jiných podmínek. Například transparentnějším strukturováním postihů podle kategorie nebezpečnosti ve vztahu ke směrnici 95/50/ES, vyjasněním vztahu OD a OIP směrem ke kontrolám provozoven a obsahu dokumentace, řešení a klarifikace postavení jiných subjektů než odesílatel a dopravce a mnoho dalších pálivých problémů.

Nechcete se obávat vysokých sankcí a problémů? Zřiďte poradní orgán přímo pro řidiče:

 • Rychle a vždy odpoví na konkrétní dotaz k Dohodě ADR nebo přepravě
 • Řešení konkrétní přepravy s přesným návodem jak řešit nedostatky
 • Součástí balíčku je Váš vlastní poradce ADR tak, jak žádá zákon č. 111/1994 Sb.
 • Spojte potřebné s příjemným ulehčením. Více zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *