Co dělá bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí?

Posted on Posted in Uncategorized

V předchozích článcích jsme si pověděli, co to je přeprava podle Dohody ADR, a také to, kdo všechno musí osobu bezpečnostního poradce ustanovit. Ale co vlastně takový bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou neboli DGSA (z anglického Dangerous Goods Safety Advisor) AKA bezpečnostní poradce ADR dělá? A kdo to vlastně je ten týpek, který se čas od času objeví s fotoaparátem a haldou dokumentů ve Vaší společnosti? Stay frosty… Tohle bude jízda.

 

Nejdříve se seznámíme s tím týpkem. Ten bude nejčastěji vypadat nějak takto: 

Spousta práce DGSA totiž probíhá většinou v práci s počítačem, analýzou dostupných dat, vytvářením postupů pro řidiče, odesílatele, baliče, plniče a další. Takový člověk Vám vždycky na míru připraví vše, co potřebujete.

To že jsem pro ilustrační fotografii použil obrázek psa však neznamená, že si každý může říct, že bude bezpečnostním poradcem. Vyhláška 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, totiž stanovuje, že „Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydané v České republice nebo některém ze států Evropských společenství. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení a úspěšné složení zkoušky podle § 17b.“ Můžu Vám však rovnou říct, že osvědčení sice stačí k tomu, abyste činnost mohli vykonávat, ale vykonávání této činnosti v souladu se zákonem vyžaduje studium a píli na plný úvazek, protože podmínky každého účastníka řetězce se liší, a tudíž se liší i specifický soubor předpisů, norem a zákonů, kterými se musí řídit. Nakonec, je asi logické, že obchodovat a expedovat již předem připravené zboží vyžaduje jinou míru úsilí než vyrábět, testovat, klasifikovat, balit a odesílat chemikálie…

 

Pro základní náhled do povinností DGSA nám stačí podívat se do Dohody ADR. Konkrétně článek 1.8.3.3 říká, že

„Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

–             Dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;

–             Radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí

–             Připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové výroční zprávy musejí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

 

Poradce má rovněž povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:

–             Postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;

–             Postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;

–             Postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, plnění, balení, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;

–             Vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;

–             Uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, plnění, balení, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;

–             Analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, nebo mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, plnění, balení, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;

–             Uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;

–             Dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;

–             Ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, plnění, balení, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny

–             Zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, plněním, balením, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;

–             Uplatňováním kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;

–             Uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro plnění, balení, nakládku a vykládku;

–             Existenci bezpečnostního plánu uvedeného v pododdílu 1.10.3.2.“

 

Jednoduché jako facka. V příštím článku si po… Wait a second… Ale co to znamená? A není toho v realitě přeci jen trošku víc? A nekryje se to s povinnostmi odborně způsobilé osoby v prevenci rizik? Asi trochu ano (nakonec i živnostenské oprávnění musíme mít stejné)… Někteří zaměstnavatelé tyto povinnosti také sdružují v jedné osobě. Dokonce i moje maličkost si nakonec vyhodnotila, že tomu bude asi lepší rozumět.

 

V praxi se setkáváme s tím, že Poradce ADR je takový člověk pro všechno v ohledu k nebezpečným věcem. Například často se setkávám s potřebou vstoupit do dokumentace k bezpečnosti práce a rozšířit ji o pohyb nebezpečných věcí v areálu. Pokud pracuji s problematikou plnění nebo nakládky a vykládky, tak musím být schopný vše nejen bezpečně naplnit/naložit/vyložit, ale také to připravit pro řádnou a bezpečnou přepravu. To mnohdy znamená kompletně projít bezpečnostní listy (nebo zrevidovat a vyrobit, což zvládáme taky… Hlavně po zkušenostech s rekordmanem ve stáří. 13 let starý BL – ten určitě splňoval poslední požadavky z června roku 2017, že? Asi zrovna procházel pubertou, tak proč by to plnil…). Rozumět všeobecným předpisům pro přepravu v různých zemích. Zvládnout předpisy týkající se podoby pracoviště a technické normy. Správně se zorientovat v klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů, také zvané nařízení CLP, správně klasifikovat produkt podle Dohody ADR, následně vytvořit dokumentaci (jako postupy, přepravní doklady, bezpečnostní plány a mnoho, fakt jako moc dalších věcí), a nakonec s ní seznámit zaměstnance například formou školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. (Z pohledu mnoha zaměstnavatelů tedy vlastně vůbec nic. Z pohledu zaměstnanců důkladně komplikovat práci 😊)

 

Ve výsledku to tedy znamená, že DGSA pro Vás bude spravovat dokumentaci k látkám ve společnosti, pracovním postupům, školením, občas za Vás nějakou tu látku i zaregistruje, pokud se na tom dohodnete, bude komunikovat s ostatními společnostmi s cílem získání potřebných dat. Prostě zajistí, abyste v tomto ohledu byli vyviněni a vše probíhalo s cílem maximální minimalizace rizik pro společnost a veřejnost. (Na tuhle generickou frázi jsem obzvlášť hrdý! Tak nekrást nebo budu smutný)

 

A když to všechno selže? Potom si ten člověk ještě navíc sedne do auta a vyrazí řešit veškeré problémy, které by v tomto ohledu mohly vzniknout. Například takovým výletem na místo kontroly, kde všem zúčastněným vysvětlí všechny nesrovnalosti a otázky nebo tím, že pro Vás zpracuje zprávu o mimořádné události, případně se aktivně angažuje při řešení správního řízení, i když k němu nedošlo v důsledku jeho pochybení. O něco víc, když ano…

 

Řekněte mi sami, klidně dole v komentáři (nebo do e-mailu pokud se stydíte), nemyslíte si, že má smysl do něčeho takového investovat? Když už nejde o peníze (a že se v těch pokutách točí fakt velké peníze), tak alespoň o vlastní zdraví a zdraví ostatních…

 

Jo, úplně bych zapomněl, ještě pro Vás zpracuje výroční zprávu, kterou taky musíte předložit při kontrole pět let zpětně…

 

A co příště? To bude překvapení 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *