Správná přeprava nafty a benzínu podle Dohody ADR a zákona o spotřebních daních aneb 2000 slov o přepravě nafty

Posted on Posted in Uncategorized

Správná přeprava nafty a benzínu podle Dohody ADR a zákona o spotřebních daních aneb 2000 slov o přepravě nafty

Vítejte u dnešního článku, který se bude zabývat konkrétní přepravou nafty s návodem co splnit z hlediska Dohody ADR a samozřejmě, protože to spolu úzce souvisí, i z pohledu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Cítíme, že instrukce, které by shrnovaly legislativu v jednom chybí, a tak jsme si řekli, že Vám o tom sepíšeme tento krátký infočlánek.

S ohledem k rozsahu článku odpusťte případná zjednodušení a určitě se neváhejte na nás obrátit s dotazy. Pokud byste byli příliš zmateni, naše společnost má připravený jednoduchý přepravní pokyn, jehož součástí jsou veškeré konkrétní podmínky pro označení, zajištění i bezpečnostní pokyny pro řidiče včetně přepravního dokladu. To vše Vás vyjde podstatně levněji než jakýkoliv postih na cestě. Pokud Vás v průběhu následujících 2 let zastaví, tak Vás při jednání zastoupíme, vše vyřešíme a případně se pokusíme minimalizovat škody. Pokud chcete vědět více podrobností, ozvěte se nám na telefonní číslo +420 737 259 335 nebo na e-mail poradce@saqia.cz.

Vlastní čerpací stanice

Pro úvod začnu z úplně opačné strany: pokud máte vlastní ČS, spadne na Vás podmínka ustanovovat poradce ADR podle tohoto závazného stanoviska MDČR a §23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě. To má spoustu výhod. Například nemusíte číst tento článek. 🙂 Externě ustanovený poradce ADR – třeba možná my – za Vás totiž celou problematiku vyřeší v ceně, protože to je součástí jeho práce. Teda alespoň tak to děláme my.

Takové předčasné PS: Poradce pro BOZP není to samé jako poradce pro PO a ani jeden z nich není poradce ADR. Odborné způsobilosti nejsou v praxi zaměnitelné neb je upravují 3 různé zákony.

Úplné vynětí z dohody ADR

A teď už k věci. Pokud nemáte vlastní čerpací stanici, je z hlediska Dohody ADR nutno se zorientovat v sérii úplných a částečných vynětí z Dohody ADR a určit za jakým účelem a kolik je nafta či benzínu převáženo. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že nejste soukromou osobou, tak přeskočíme vynětí pro soukromé osoby (které mají určité úlevy, 60/240 pro ukojení zvědavosti).

Úplně vyjmout z působení Dohody ADR (to znamená, že není třeba splnit nic) lze naftu pak ve dvou případech:

 1. Přepravu prováděnou podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti, jako je zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb nebo zpětné jízdy z nich, nebo přepravy související s měřičskými, opravářskými a údržbářskými pracemi, v množstvích nejvýše 450 litrů v jednom obalu, včetně lBC a velkých obalů, a nepřekračujících nejvyšší celková množství uvedená v 1.1.3.6. Musí být učiněna opatření k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy. Tato vynětí se nevztahují na třídu 7.
  Přepravy prováděné takovými podniky pro jejich zásobování nebo vnější nebo vnitřní distribuci však nespadají do rozsahu tohoto vynětí;
 2. Pohonných látek obsažených v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu, určených pro jejich pohon nebo pro provoz jakýchkoli jejich zařízení používaných nebo určených k použití během přepravy. V přenosných nádobách na pohonné látky smí být přepravováno nejvýše 60 litrů na jednu dopravní jednotku. Tato omezení se nevztahují na vozidla zásahových služeb.

Tučně jsou zvýrazněny pasáže, které jsou kritické. K číslu jedna ještě doplním drobný komentář, který jsme pořizovali z MDČR. Pro účely tohoto článku je nutno splnit podmínku, že přepravu provádí zaměstnanec za účelem výkonu své činnosti a přímé spotřeby na místě mimo provozovnu. Z takového výkladu lze tedy usuzovat, že takto vyňatou přepravu může provádět pouze osoba, která potřebuje vykonávat takovou činnost: Jako obsluha křovinořezu si dovážím na místo rezervní naftu pro jeho doplnění nebo si jako zedník vezu naftu do generátoru, abych si mohl flexou nařezat trubky. Nebo prsty, záleží, jak pozorný bude koordinátor BOZP…

Ve chvíli, kdy 3. zaměstnanec zásobuje různá staveniště naftou za účelem zásobování celého staveniště naftou nelze vynětí aplikovat! Alespoň toto vyplynulo z vyjádření MDČR. Rozporujte, to jak chcete, tohle přišlo shora…

V případech, kdy využíváte tohoto plného vynětí z Dohody ADR Vám i tak zdarma radíme tři veledůležité věci:

 1. Nezapomínejte, že se na Vás stále vztahují podmínky zákona o spotřebních daní (viz níže)
 2. Do dokladu doplňte zápis: „Přeprava vyňata na základě článku 1.1.3.1(c) podle Dohody ADR“ (Pro vynětí číslo 1)
 3. Splňte pro jistotu podmínky pro podlimitní množství podle článku 1.1.3.6 (viz níže).
  1. Vyhnete se tím dohadování s kontrolními orgány na místě a případným komplikacím kvůli nesouladu ve výkladech správních orgánu. Nakonec, komu se chce běhat po správních řízeních, že?
  2. Taky toho půjde odvézt víc za vlastně stejné peníze, protože nejdražší na tom všem je stejně to IBC s výdejkou. Osobně bych šetřil jinde, ale kdo jsem já, abych Vám do toho kecal…
 4. Bonusová rada: Pozor na případ benzínu, který patří do jiné přepravní kategorie než nafta, a tudíž jej nelze přepravit 450 l v jednom obalu, ale pouze 333 l celkem!!!!!
 5. Bonusová poznámka 2: Nezapomeňte na BOZP a jiné předpisy. Třeba vyhlášku 375/2017 Sb., která Vám ukládá označení všech nebezpečných chemických látek vhodným názvem a značkami. Nebo to můžete spláchnout podle Dohody ADR. Více § 4. Nechcete přece, aby Vám u toho někdo třeba svařoval, protože naftu nepoznal po čuchu. (Kdyby se to nestalo, tak o tom nemluvím)
  Pokud jste se nevlezli do žádného z úplných vynětí z Dohody ADR, tak nezoufejte. Pořád lze situaci zachránit prostřednictvím částečného vynětí. Konkrétně vynětí podle článku 1.1.3.6 nebo tzv. podlimitního množství.

Částečná vynětí z Dohody ADR A.K.A podlimitní množství

Nepředpokládáme, že byste byli ochotní balit naftu ve dvojobalech a k tomu v kanystrech o velikosti 5 l. Pokud ano, tak si nastudujte problematiku omezeného množství, ale my tím více plýtvat místem nebudeme. Teď k tomu podlimitu…

Z hlediska přepravy v podlimitním množství se bavíme již o částečném vynětí (to znamená, že musíte splnit aspoň něco). Hlavní úlevy míří primárně na přepravce, ale i odesílatel má nějaké výhody: Například, že si problematiku může nastudovat sám. Doufám, že jste teď moc rádi, že to celé spadlo na Vás, protože pořád je ve vzduchu otázka školení.

Klíčovou položkou je zde maximální celkové množství nebezpečných věcí v celé soupravě vozidel (dopravní jednotce), tím je 1000 l nafty, ale pouze 333 l benzínu. Víc ani kapku!

Pokud použijete tohoto částečného vynětí, je třeba dbát na to, aby byly použity:

 • Certifikované obaly (UN kódy obalů) s platnými zkouškami (meziperiodické a periodické zkoušky pro IBC jsou každé 2,5 resp. 5 let! Plastové kanystry jen 5 let! Vím proč Vám to zdůrazňuji),
 • Obaly musí být řádně označené bezpečnostními značkami, UN číslem (a doporučujeme i značení podle CLP)
  • v případě velkých obalů vše ze 2 stran.
 • Při přepravě musí být ve vozidle alespoň 2 kg hasící přístroj
 • Řidič (respektive i někteří jiní zaměstnanci) musí být školeni jako osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí (tzv. školení 1.3, které umíme jako jedni z mála online).
 • Nezapomínejte na věčný problém přepravního dokladu, který musí v tomto případě splňovat veškeré náležitosti Dohody ADR! Například přesný zápis UN 1202 NAFTA, MOTOROVÁ 3, III, (D/E), ohrožující životní prostředí, výpočet podle 1.1.3.6 (novinka od roku 2019) nebo počet a popis kusů (takové 3 nejčastější chyby).
 • Nakonec, je nutno splnit i zvláštní ustanovení jako zákaz přepravy některých IBC v otevřeném vozidle nebo všeobecná ustanovení o zákazu ulpívání zbytků nebezpečných věcí atd. atd.

S částečným vynětím Vám může pomoci například tento dokument. Ve své podstatě je to celkem jednoduché, pokud si s tím nevíte rady nebo potřebujete školení, tak se nám ozvěte. Nabízíme nejlevnější školení 1.3 na trhu, a zároveň umíme zpracovat pokyny včetně automatického přepravního dokladu (sám si vypočítá to, co je třeba), které budou konkrétně přímo pro Vás včetně zastoupení pro případ kontroly. Takže se vlastně není čeho bát. Tak šup šup, volejte, než mi šéf tuhle službu zatrhne. Třeba protože je moc levná… 🙂

Ještě zde zohledním zpětnou vazbu a upozorním na cisterny. Pro cisterny podlimitní množství neplatí! Proto platí podmínky běžného režimu podle Dohody ADR.

Běžný režim a nafta

Opět velmi krátce. Jakmile totiž přesáhnete limit podle 1.1.3.6 (proto pod… limitní… Get it?), tak spadnete do běžného režimu. Zaprvé, zde musí řidič být školen v akreditovaném programu pro řidiče a osádka podle 1.3. Tam spoustu znalostí získají. A zadruhé, musí být opět ustanoven poradce ADR (viz Vlastní čerpací stanice), který Vám tohle pomůže celé vyřešit, ušetří čas a většinou i nějakou tu zbytečně vynaloženou kačku.

Zákon o spotřební dani (č. 353/2003 Sb.)

Úplně nakonec se dostáváme k povinnostem, které mají úplně, ale úplně všichni. Ať se jedná o částečné nebo úplné vynětí, ale i běžný režim. Prostě převážíte-li více než 20 litrů nafty, je nutno prokázat, že došlo k zaplacení spotřební daně za naftu. Taky se mi to nelíbí, ale tak to prostě je. V případě že povinnost nebyla splněna a viník byl přistižen, může dojít i k zadržení produktu. Celkem nepříjemný problém, neboť i když zpětně dokážete, že jste spotřební naftu zaplatili, může to vést k sankcím nebo k problematickému dohledávání Vašeho produktu (ono se to rádo ztrácí… Samo). Proto doporučujeme, abyste byli zaplacení nafty schopni prokázat. Nebojte se, i tuhle práci jsme udělali pro Vás, neboť jsme dotazovali přímo Celní úřad pro Zlínský kraj. Ti nás primárně odkázali na § 5 výše uvedeného zákona, neboť nafta je minerálním olejem podléhajícím spotřební dani. Upozorňuji na přeshraniční přepravu, která se samozřejmě řídí jiným režimem. Omezení pro 20 litrů však platí napříč Evropskou unií.

Jak to tedy celé funguje?

Pokud natankujete na veřejné ČS musí prodávající vystavit doklad o prodeji podle § 5 odst. 2, ve kterém musí být uvedeno:

 1. obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
 2. obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nabyvatele,
 3. množství vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
 4. výši spotřební daně celkem,
 5. datum vystavení daňového dokladu,
 6. číslo daňového dokladu.

To znamená jednu a nejdůležitější věc: Obyčejný daňový doklad nestačí! Protože na něm není uvedeno jméno a sídlo nabyvatele. Je doporučeno, aby doklad z ČS byl do dokončení přepravy u řidiče. Pokud dochází k rozvozu na další místa mimo provozovnu, je nutno se vybavit dokladem o dopravě, jehož náležitosti jsou uvedeny v §5 odst. 4:

 1. Odesílatel – Obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a DIČ
 2. Adresa místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení
 3. Závoz PHM na stavby, pole apod. (název/kód katastrálního území + parcelní číslo nebo GPS souřadnice)
 4. Množství, název, popř. obchodní označení
 5. Výše spotřební daně celkem
 6. Datum vystavení dokladu o dopravě
 7. Číslo dokladu o dopravě
 8. Nezapomenout na kód kombinované nomenklatury podle § 51.

Podle CS ČR to v „praxi to znamená, že po každém stočení PHM do stavební techniky bude následně vystaven nový doklad o dopravě na aktuální množství přepravovaných PHM do dalšího místa stočení (odečet dle stáčecího lístku, výdejní pistole…)“. Takže doporučuji nějaké možnosti dopisování do přepravního dokladu nebo prázdné kopie. Což vychází i z problematiky přepravního dokladu ADR, neboť i pro ten bude třeba následně upravit množství…
Z hlediska spotřební daně lze dělat i elektronicky zde. Ale jak je na tom přepravní doklad ADR? Ten tam totiž není, takže to stejně  budete muset tisknout.

Je to všechno?

Asi bych nezapomínal na přípravu zaměstnanců na manipulaci s NCHLAS, dal bych si pozor na DOPV, pokud je to náležité. Ohlídal bych i školení řidičů referentů podle ZP nebo třeba zákon o PO a správné zařazení do pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. To kdyby Vás Váš bezpečák už tak nechtěl sežrat zaživa.. Nebo Vy jeho?

Ještě pozor na značku č. B19!

Ve chvíli, kdy převážíte látky ohrožující životní prostředí, tak platí zákaz vjezdu ať jedete v jakémkoliv režimu! POZOR ZMĚNA: od ledna 2022 platí výjimka pro všechny prázdné nevyčištěné vozidla a kontejnery.

Tak hodně štěstí s přípravou a přepravou. A kdybyste si ani teď nevěděli rady, pořád to můžeme udělat za Vás! A nikdy to nestojí víc než případné správní řízení. Věřte mi, jeden z mých klientů byl prezentován jako velký zlobivec i v prezentacích o kontrolách ADR některých kontrolních orgánů. Teď už však vše dělá v pořádku a v plném souladu s Dohodou ADR. A to do toho na začátku stačilo investovat podstatně méně než do té pokuty. Takže telefon: +420 737 259 335 a e-mail: poradce@saqia.cz

Tolik našich 2000 slov k přepravě nafty. #SorryNotSorry za délku. Jo a taky je tenhle článek přesně tím důvodem, proč normálně články kouskuji. Napište mi, jestli jste to dočetli celý. 🙂 Schovám Vám u nás lízátko. Jste dobří.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *